صفحه اصلی > اعضا هیئت مدیره 

 

 

ردیف عکس پرسنلی شماره پرسنلی نام سمت در هیات مدیره مدرک تحصیلی تاریخ عضویت نوع عضویت
کد ملی نام خانوادگی سمت سازمانی رشته درجه شروع خاتمه غیرموظف موظف
 1    657299  محمدرضا  رئیس هیات مدیره  مهندسي شيمي ليسانس  97/03/08 99/03/08 *  
384093477  يوسفي پور رئيس امور بهداشت،ايمني ومحيط زيست
 2    670028  عليرضا  نایب رئیس مهندسي تبديل انرژي فوق ليسانس 96/02/17 99/03/08   *
2751290981 شيخي امامزاده مدیرعامل
 3   670616  علي  عضو اصلی  مكانيك گرايش حرارت و سيالات ليسانس 86/02/30 99/03/08   *
2753517718 محمودي آذر رئيس امور مهندسي و اجراي طرحها
 4
671014  پرويز  عضو اصلی  مكانيك سيالات ليسانس 97/03/08 99/03/08   *
1551863881 سعيدي معاون امور بهره برداري
 5    529005  خسرو  عضو اصلی   مديريت بازرگاني گرايش مالي بين المللي فوق ليسانس  94/10/29 99/03/08   *
2899200380 حاجي زاده رئيس خدمات مالي
 6    639194  الهوردي  عضو علی البدل  مهندسي صنايع فوق ليسانس  97/03/08 99/03/08   *
4939379361 عبداله زاده رئيس امور مالي و پشتيباني
 7    633984  جمشيد  عضو علی البدل مديريت صنعتي فوق ليسانس  97/03/08 99/03/08   *
2751641954 درستكار رئيس برنامه ريزي وكنترل
 8   536822  حسين  دبیر  مهندسي تاسيسات حرارتي برودتي ليسانس  97/08/25     *
2753615391 نجفي پالچقلو رئيس دفتر مدير عامل