صفحه اصلی > خطرات و ایمنی > تعاریف اولیه 

انواع مشترک (تز لحاظ مقدار مصرف)

مشترک جز:

به مشترکی اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتراز 160 متر مكعب باشد. 

مشترك عمده  :

به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد. 

 

گاز بها


عبارتست از بهاي يك متر مكعب گاز طبيعي ( مبناي محاسبه گاز طبيعي براي مشتركين جزء شمارنده شماره گر و براي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد ) مي باشد.

 

انشعاب آزاد


به نوعي واگذاري اشتراك اطلاق مي گردد كه مشترك بجاي هزينه برقراري انشعاب مي بايد متناسب با ظرفيت كنتور .ماهيانه مبلغ ثابتي را بعنوان آبونمان آزاد پرداخت نمايد.

 


آبونمان ثابت


عبارتست از مبلغي ثابت كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور دستگاه اندازه گيري از مشتركين جزء / عمده داراي انشعاب آزاد علاوه بر آبونمان ثابت عادي اخذ مي گردد.

 

هزینه های برقراری انشعاب


مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تأمين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تأسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تأسيسات مشترك متصل مي نمايد ، از مشترك اخذ مي گردد.

 

پیمان فروش گاز طبیعی


عبارتست از قراردادي كه في ما بين شركت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد.

 

دستگاه اندازه گیری گاز /کنتور


دستگاهي است كه براي اندازه گيري مقدار مصرف گاز بكارمي رود.

 

مشترک


عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد.

 

متقاضی

عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنمایند.

 

اشتراک

عبارتست از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود.

 

گاز طبیعی


مخلوطي است از گاز متان و مقدار جزئي تركيبات ديگر.

 

شرکت


منظور شركتهاي گاز استاني / شهري يا شركت ملي گاز ايران است.