صفحه اصلی > اطلاع رسانی > گازرسانی به روستاها 

مراحل شبکه گذاری به روستاها

الف) بررسي مدارک و نقشه هاي طراحي شده و ارسالي از طرف خدمات مهندسي و تطابق کالاهاي تعيين شده با نقشه هاي طراحي

ب) تعيين مدت زمان اجراي عمليات پروژه بر اساس مقادير و شرح کارهاي پروژه روستايي و تعيين شرايط الحاقي خصوصي پيمان و معرفي نمايندگان کارفرما به امور پيمانها

ج ) اجراي کليه مفاد موضوع پيمان بر اساس شرايط خصوصي و نقشه هاي طراحي و مدارک پيماني پروژه روستايي و تزريق گاز پروژه و تحويل به امور بهره برداري

 

 

مراحل طراحی گازرسانی به روستاها

مقدمات کار:

الف) بازدید اولیه از روستا

ب) برآورد اولیه مشخصات شبکه گازرسانی و هزینه خود یاری

ج) تهیه نامه اعلام هزینه و کروکی مسیرهایی که نیاز به اخذ مجوز از ادارات مختلف نظیر اداره راه و آب منطقه ای و ... دارد.

 

طراحی شبکه گازرسانی:

الف)  بررسي نقشه هاي شبکه توزيع و تغذيه شهرها و نقشه هاي منطقه استان جهت تعيين آدرس و مشخصات نقطه برداشت روي نقشه هاي فوق و انجام محاسبات و بالانس شبکه شهر و بازديد از روستاها

ب) عمليات نقشه برداري روستا 

ج)  تهيه نقشه پروفيل طول مسير خط تغذيه

د) عمليات بررسي بازار