صفحه اصلی > اطلاع رسانی > فهرست خدمات دولت الکترونیک 

فهرست خدمات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک


فهرست خدمات شرکت ملی گاز ایران مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک به همراه کد مأخوذه که از سوی معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد:


با توجه به انجام پروژه های داخلی در سطح شرکت ملی گاز ایران، لیست فوق با هماهنگی مراجع ذیربط به روزرسانی خواهد شد.

هر یک از مشترکین گاز طبیعی که درخواست یکی از خدمات فوق الذکر را دارند می توانند با اعلام کد شناسه مربوطه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت(دفاتر خدمات الکترونیک)، نسبت به انجام درخواست موردنظر خود اقدام فرمایند.