صفحه اصلی > سامانه جامع نظام پیشنهادات شرکت گاز آذربایجان غربی 

فرم نظام پیشنهادات

کلیه کارکنان،پیمانکاران، مشترکین، متقاضیان گازرسانی و سایر ذینفعان شرکت گاز استان آذربایجان غربی می توانند پیشنهادات خود در زمینه های مختلف را در برگه پیوستی تکمیل و به دبیرخانه نظام مشارکت در طبقه چهارم ستاد شرکت گاز استان آذربایجان غربی(واقع در بلوار مولوی نبش خیابان امین) ارسال فرمایند. به پیشنهادات مصوب مطابق آئین نامه پاداش پرداخت خواهد شد.