صفحه اصلی > آدرس و تلفن واحدها/مناطق/ادارات گاز نواحی 

ادارات گاز نواحی

ناحیه تلفن (044)
ارومیه 33478009
خوی 36333031
میاندوآب 45230972
مهاباد 42441047
شوط 34271696
چایپاره 36726920
سردشت 44323421
ماکو 34247773
پلدشت 34285833
تکاب 45534595
شاهین دژ 46327095
پیرانشهر 44223001
اشنویه 44626972
سلماس 35252622
بوکان 46221451
نقده 35625046
چالدران 34267382