وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

راهنمای مشترکین عمده
اطلاعات مورد نياز مشترکين عمده

در خواست گاز


مراحل اشتراك پذيري
نحوه كنتور خواني و توزيع صورتحساب مشتركين
بررسي پيشنهادات و انتقادات متقاضيان / مشتركين / شهروندان
هزينه هاي برقراري انشعاب گاز در سال 1387
ساير خدمات پس از فروش
صدور قبض المثني

تسويه حساب

تغيير نام

اصلاح صورتحسابهاي اشتباه

تعويض كنتور خراب

تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرار داد

وصول مطالبات

خدمات واحد امداد
رفع قطع گاز

رفع نشتي و خرابي تجهيزات

سرويسهاي دوره اي تجهيزات ايستگاه

صحت کنترل کارکرد دستگاه اندازه گيري بصورت دورهاي توسط واحد تعميرات و امداد ناحيه /شهرستان و همچنين واحد اندازه گيري و توزيع گاز استان آذربايجان غربي انجام خواهد گرفت
در خواست گاز

متقاضي دريافت انشعاب گاز تقاضا خود را از طريق معاونت محترم بهره برداري شركت گاز استان آذربايجان غربي همراه با معرفي .نماينده ( براي پيگيري مراحل تا عقد قرارداد ) و تكميل فرم مربوطه ارائه مي نمايد 


مراحل اشتراك پذيري

مهندس فروش پس از موافقت معاونت محترم بهره برداري و اخذ فرم تكميل شده در صورت لزوم از محل مورد تقاضا بازديد به عمل آورده و مصارف مورد نياز را بررسي مي نمايد . پس از بررسيهاي مورد لزوم مراتب را براي امكان سنجي برداشت گاز و تعيين نوع ايستگاه و طول و قطر لوله هاي مورد نياز از واحدهاي مرتبط استعلام و با صدور ابلاغيه شرايط وهزينه هاي برقراري انشعاب گاز را كتباً به متقاضي اعلام مي نمايد . متقاضي مي تواند براساس مصوبات هيئت مديره از شرايط تقسيطي يا انشعاب آزاد مطابق بند 3-3 بهره مند گردد . متقاضي پس از مراجعه به امور مالي شركت گاز استان آذربايجان غربي و پرداخت وجه تأييديه آن را دريافت وتحويل مهندس فروش مي نمايد . نامبرده با اخذ شماره اشتراك و تنظيم قرارداد يك نسخه را تحويل مشتري خواهد نمود ، بديهي است نصب تأسيسات و برقراري جريان گاز طبق شرايط پيمان و انجام شرايط ذكر شده .خواهد بود  


بررسي پيشنهادات و انتقادات متقاضيان / مشتركين / شهروندان

ادارات گاز ناحيه / شهرستان مربوطه پاسخگوي پيشنهادات و انتقادات تلفني و يا حضوري متقاضيان/ مشتركين / شهروندان خواهند بود . اين افراد مي تواند در صورت تمايل موارد مورد نظر خود را مستقيماً با تلفن روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي مطرح و پيگير ي نمايند . بديهي است اين واحد مراتب را تا حصول نتيجه اقدام خواهد نمود


نحوه كنتور خواني و توزيع صورتحساب مشتركين
مشتركيني كه مصرف آنان از 160 متر مكعب تا 000/30 متر مكعب مي باشد ماهانه از دستگاه اندازه گيري آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضريب كنتور ، مصرف استاندارد آنها محاسبه و براي صدور صورتحساب اقدام خواهد گرديد . بديهي است صورتحساب اينگونه مشتركين نيز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحويل خواهد شد . قرائت و توزيع صورتحساب مشتركين داراي مصارف بيش از 000/30 متر مكعب هر 15 روز يكبار انجام خواهد .پذيرفت
هزبنه هاي برقراري مشترکين عمده

:هزينه برقراري انشعاب مشترکين عمده بر اساس فرمولهاي ذيل محاسبه مي گردد

هزينه هاي برقراري انشعاب ( حق اشتراك + هزينه انشعاب + سهم مشترك از خط اختصاصي*)ريال

ايستگاههاي 60 به 2 ، 60 به 60 ، 250 به 250 و 1000 به 1000 پوند بر اينچ مربع

a× (ظرفيت ايستگاه)+ b1+سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي
ايستگاههاي 250 به 60 پوند براينچ
a× (ظرفيت ايستگاه)+ b2+سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي
ايستگاههاي 1000 به 60 و 1000 به 250 پوند بر اينچ

a× (ظرفيت ايستگاه)+ b3+سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي

:سهم مشترک از هزينه خط اختصاصي برابر است با *

(طول خط لوله اختصاصي به متر ) ×(قطر خط لوله اختصاصي به اينچ ) × عدد ثابت c

:تبصره 1

.توسط مجمع عمومي شرکتهاي گاز استاني ابلاغ مي گردد a‚ b1 ‚ b2‚ b3‚ C اعداد ثابت

:تبصره 2

تهيه ‚ تامين و نصب ايستگاه بر اساس مشخصات فني شرکت توسط متقاضي منوط به پرداخت هزينه هاي ايستگاه اندازه گيري بر اساس بند 1 فوق مي باشد که منحصرا توسط شرکت نصب خواهد شد . تامين زمين مورد نياز ايستگاه اندازه گيري مستقل از زمين ايستگاه تقليل فشار با درب خروجي مشرف به معبر عمومي و آماده سازي محل نصب ايستگاه اندازه گيري بر عهده متقاضي خواهد بود

دامنه حداكثرمصرف

ساعتي

ظرفيت ايستگاه

نوع ايستگاه

رديف

160 - 0

160

60 - 2

1

400 - 160

400

60 - 60

2

1000 - 400

1000

60 - 60

3

2500 - 1000

2500

60 - 60

4

4000 - 2500

4000

60 - 60

5

8000 - 4000

8000

60 - 60

6

13000 - 8000

13000

60 - 60

7

20000 - 13000

20000

60 - 60

8

30000 - 20000

30000

60 - 60

9

1000 - 160

1000

250 - 60

10

2500 - 1000

2500

250 - 60

11

5000 - 2500

5000

250 - 60

12

10000 - 5000

10000

250 - 60

13

20000 - 10000

20000

250 - 60

14

30000 - 20000

30000

250 - 60

15

1000 - 160

1000

250 - 250

16

2500 - 1000

2500

250 - 250

17

5000 - 2500

5000

250 - 250

18

10000 - 5000

10000

250 - 250

19

20000 - 10000

20000

250 - 250

20

30000 - 20000

30000

250 - 250

21

2500 - 160

2500

1000 - 60

22

4000 - 2500

4000

1000 - 60

23

10000 - 4000

10000

1000 - 60

24

20000 - 10000

20000

1000 - 60

25

30000 - 20000

30000

1000 - 60

26

5000 - 160

5000

1000 - 250

27

5000 - 10000

10000

1000 - 250

28

20000 - 10000

20000

1000 - 250

29

30000 - 20000

30000

1000 - 250

30

50000 - 30000

50000

1000 - 250

31

100000 - 50000

100000

1000 - 250

321386/12/13 دوشنبه
...
....

تسهيلات ويژه براي مشترکين با مصرف عمده

براي كليه متقاضيان با مصارف عمده ، ‌بيست درصد تمامي هزينه هاي اشتراك پذيري نقداً دريافت  و مابقي طي 24 قسط مساوي با اخذ تعهد کتبي از مشترک دريافت مي گردد.  

ضمنا متقاضيان مي توانند بدون پرداخت هيچ هزينه اي با استفاده از تسهيلات انشعاب آزاد و با ارائه تعهد نامه محضري و پرداخت آبونمان بيشتر از آبونمان ثابت ماهيانه از گاز طبيعي استفاده نمايند.                                                 


1386/12/13 دوشنبه
...
....

مراحل اشتراك پذيري مشركين مصارف عمده

- ارائه تقاضا به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين شركت گاز همراه با کروکي محل موقعيت ملك/واحدموردتقاضا مشخصات نقاط و مراكز مصرف
- بررسي درخواست متقاضي از نظر وجود امكانات فني و برآورد دقيق مصارف مورد نياز
- در صورت مثبت بودن نتيجه بررسي ، شرايط عقد قرارداد تعيين گرديده و نامه اي با عنوان “ ابلاغيه “ كه در آن كليه هزينه ها ، شامل هزينه اشتراك ،‌هزينه برقراري انشعاب ، هزينه خط اختصاصي و ساير هزينه هاي متفرقه مشخص شد ه است به متقاضي ارسال مي گردد.
- پرداخت هزينه ها توسط متقاضي و ارائه فيش هاي پرداختي به واحد امور مالي شركت گاز 
- انعقاد قرارداد فروش گاز طبيعي بين شركت گاز و متقاضي و ارجاع قرارداد به واحد گازرساني به صنايع جهت اجراي كار 
- معرفي نماينده فني شركت متقاضي به واحد گازرساني به صنايع جهت ادامه اجراي كار 
- تعيين محل ايستگاه توسط نماينده واحد گازرساني به صنايع با هماهنگي نماينده فني مشترك
- آماده سازي محل نصب ايستگاه توسط مشترك با هماهنگي و نظر واحد گازرساني به صنايع 
- اجراي انشعاب و نصب ايستگاه و تحويل گاز به مشترك 
تبصره  :
‌مشترك بايــد پس از تعييـن محل نصـب ايستگاه نسبت بــه لـولــه كشي شبكه داخلـي محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهاي شركت گاز) اقدام نمايد كليه مراحل اجراي كار و تبديل سوخت تجهيزات بايستي تحت نظارت عاليه واحد .گازرساني به صنايع صورت پذيرد.
 


1386/12/13 دوشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما