وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت

               اهداف و وظايف شرکت گاز استان آذربايجان غربي 

اساسنامه شرکت :شرکت گاز استان آذربايجان غربي مطابق بند ب ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملي گاز ايران به عنوان شرکت فرعي شرکت ملي گاز ايران تشکيل شده مرکز اصلي شرکت اروميه است .

موضوع شرکت عبارت است از:


الف- دريافت ‚ توزيع ‚ خريد و فروش و حق العمل کاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه 

ب - حفظ ‚ نگهداري و اداره عمليات مربوط به خطوط انتقال فرعي ‚ شبکه هاي تغذيه و توزيع گاز ‚ ايستگاه هاي تقليل فشار‚ايستگاه هاي اندازه گيري ‚ ايستگاه هاي حفاظت از زنگ و ساير تاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهاي شرکت  

ج - ارائه خدمات به متقاضيان و مشترکين گاز طبيعي ‚ فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکين و مصرف کنندگان گازطبيعي     

د - مطالعات فني ‚ مهندسي ‚ اقتصادي و طراحي و اجراي طرح هاي گازرساني و ايجاد و احداث تاسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف شرکت حسب برنامه هاي مصوب 

ه - اهتمام لازم در نهادينه سازي نظام پژوهشي و ايجاد و تحکيم رابطه با مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور دستيابي به نوآوري هاي علمي و فرآوري و متناسبا پياده سازي آنها در جهت رفع نيازهاي شرکت

و - هر گونه اقدام ديگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومي 


1386/12/11 شنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما