مزايدات و مناقصات
آگهی مناقصه 2201/97/58 پروژه تهیه تجهیزات و ... 4 روستای محور ایان شهرستان سلماس