وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
True

اوقات شرعي

شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

خدمات الکترونیکی مشترکین
 دفاتر پیشخوان

مشاهده گاز بهاء

نحوه محاسبه گاز بهاء

سامانه ثبت کارکرد کنتورمجری سایت : شرکت سیگما