وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

آگهی مناقصه 2201/97/67 پروژه تهیه تجهیزات و ... روستاهای محور قاراقلوق شهرستان پلدشت
آگهی مناقصه 2201/97/66 پروژه تهیه تجیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور تاج خاتون چایپاره
آگهی مناقصه 2201/97/53 پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ آنلاین ایستگاههایCGS یا MRS استان
آگهی مناقصه 2201/97/52 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره سه
آگهی مناقصه 2201/97/51 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره یک ارومیه
آگهی مناقصه 2201/97/58 پروژه تهیه تجهیزات و ... 4 روستای محور ایان شهرستان سلماس
آگهی مناقصه 2201/97/59 پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محور خرمن یری شهرستان ماکو
آگهی مناقصه 2201/97/64 پروژه تهیه تجهیزات و.... شهرهای سردشت و ربط
آگهی مناقصه 2201/97/63 پروژه تهیه تجهیزات و ... محور جاده برهان شهرستان بوکان
آگهی مناقصه 2201/97/45 پروژه گازرسانی به تعدادی از صنایع شهرستانهای پیرانشهر، اشنویه و نقده
آگهی مناقصه 2201/97/61 پروژه انجام امور خدماتی شامل امور دفتری و اداری ، منشیگری، خدماتفنی، حسابداری، بازرگانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره در سطح ادارات شرکت گاز استان
آگهی مناقصه 2201/97/57 پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع حفرات خالی شهرستان چایپاره
آگهی مناقصه 2201/97/53 پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ آنلاین ایستگاههای CGS یا MRS استان
آگهی مناقصه 2201/97/52 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره 3
آگهی مناقصه 2201/97/51 پروژه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره یک ارومیه
آگهی مناقصه 2201/97/54 پروژه انجام کارهای خدمات نگهبانی در سطح شرکت گاز استان
آگهی مناقصه 2201/97/49 پروژه گازرسانی به 35 مورد صنایع شهرستان خوی
آگهی مناقصه 2201/97/48 پروژه محور حسو کندی شهرستان ارومیه
آگهی مناقصه (2201/97/47) پروژه اجرای کارهای باقیمانده توسعه طبقه پنجم ساختمان ستاد
آگهی مناقصه 2201/97/45 پروژه احداث شبکه توزیع و .... شهرستانهای پیرانشهر ، اشنویه و نقده
12>>>

مزايدات و مناقصاتمجری سایت : شرکت سیگما